Home 娛樂電影 可能係最靚既香港運動員代表 花樣滑冰美少女Maisy Ma 馬曉晴

可能係最靚既香港運動員代表 花樣滑冰美少女Maisy Ma 馬曉晴

2998

如果有留意香港運動,相信你都會聽過Maisy Ma 馬曉晴呢個名!多次代表香港出戰世界的Maisy原來只得17歲,早於12歲時已經為香港出戰第十二屆中國冬季運動會花樣滑冰項目。就算你未聽過呢個名,相信你都絕對會俾佢優雅的舞姿和甜美的笑容而迷倒!

https://www.instagram.com/maisyma1999/