Home 娛樂電影 TVB朱晨麗罕有曬水著 靚人靚景超誘人

TVB朱晨麗罕有曬水著 靚人靚景超誘人

2449

最近大台姐仔朱晨麗就有套劇《棟仁的時光》日日都見到佢,而佢真人就最近去到峇里島,好罕有咁大曬泳照,十分誘人。

更多圖片:

 

https://www.instagram.com/rebecca_zhu/