Home 投資理財 【移民澳洲】技術移民三大指南 (申請條件、計分及費用)

【移民澳洲】技術移民三大指南 (申請條件、計分及費用)

508

近期移民一定係城中熱話,除咗英國之外澳洲都係熱門地方
澳洲移民又係點嘅呢?如果想移民去澳洲但係目前又未有充足資金可以辦理投資移民
澳洲技術移民簽證就係最值得考慮嘅選擇,成功申請澳洲技術移民簽證後
就可以獲得澳洲永久居留權,及附帶合資格家人移民澳洲
小編今次話你知技術移民需要嘅條件等等啦!

澳洲技術移民三大指南

1. 技術移民條件

澳洲主要技術移民有兩種,分別是獨立技術簽證(189簽證)及技術提名簽證(190簽證)
兩者均按照申請人之年齡、學歷、工作技能等條件評分
即使申請人達到分數要求,申請人需要向澳洲當局提交意向書(EOI),仍需等待澳洲內務部提名
獲當局邀請後才可申請簽證,兩者最大分別就係190簽證需要額外得到個別州份提名
州份或會提出要求申請人承諾擔保地區居住至少兩年


189簽證申請要求:
 1. 45歲以下(獲邀請後超過45歲仍合資格)
 2. EOI評分達65分以上並獲當局邀請(現時大部分職業獲邀分數為95分以上)
 3. IELTS英語能力測試中每個項目至少達6分或同等水平
 4. 提名職業必須在中長期技術職業列表(MLTSSL)並通過職業評估

申請時間:75%申請者需時11個月、90%申請者需時13個月
申請費用:AUD 4,045(約港幣$21,813)

190簽證申請要求:
 1. 45歲以下(獲邀請後超過45歲仍合資格)
 2. EOI評分達65分以上並獲當局邀請(現時大部分職業獲邀分數為95分以上)
 3. IELTS英語能力測試中每個項目至少達6分或同等水平
 4. 提名職業必須在中長期技術職業列表(MLTSSL)或偏遠地區職業列表(ROL)並通過職業評估
 5. 獲得澳洲個別州份提名

申請時間:75%申請者需時8個月、90%申請者需時11個月
申請費用:AUD 4,045(約港幣$21,813)

2. 如何計分

190簽證及189簽證計分準基本相同,但係申請190簽證本身需要得到州提名
而在190簽證的準則上,得到提名能夠得到 5 分,變相190簽證較 189 簽證有計分上嘅優勢
另外,亦都可使用澳洲內務部網頁分數計算器估計目前條件所能得到嘅分數

項目 內容 分數
年齡 18 至小於 25歲 25
25 至小於 33 歲 30
33 至小於 40 歲 25
40 至小於 45 歲 15
英語能力程度 熟練程度(Competent) 0
精通程度(Proficient) 10
高級程度(Superior) 20
海外技術就業年資 少於 3 年 0
3 年至少於 5 年 5
5 年至少於 8 年 10
至少 8 年 15
澳洲本地技術就業年資 少於 1 年 0
1 年至少於 3 年 5
3 年至少於 5 年 10
5 年至少於 8 年 15
8 年或以上 20
澳洲教育資格 在澳洲取得或其他受承認的機構取得的博士學位 20
在澳洲取得或其他受承認的機構取得的學士學位 15
澳洲教育機構頒發的文憑或貿易資歷 10
相關評核機構對所提名的技術職業頒授的資格 10
特別教育資歷 澳洲教育機構授予的研究碩士學位或博士學位,該學位須為科學、科技、工程、數學或個別資訊和通訊科技領域,至少有 2 年學年 10
澳洲學習要求 兩年在澳洲就學而獲得的學位、文憑或貿易資歷 5
澳洲「職業年」 在獲邀申請時,已完成「職業年」 5
「社區語言」資歷 通過澳洲國家翻譯與口譯認證協會2級以上的口譯考試;或3級以上的筆譯考試;通過社區語言認證測試(CCL) 5
現於澳洲就學 本身已持有至少一個澳洲教育機構頒授的學位、文憑或貿易資歷,而在合資格的澳洲地區居住及就學 5

 

3. 申請費用

申辦技術移民簽證的主要費用包括主申請人基本收費、附帶移居家人基本收費(如有)
以及成年附帶家庭成員英語水平不足(低於「功能英語程度」)額外收費

簽證 費用
「技術獨立簽證」(189簽證)
 • 主要申請人:AUD4,045
 • 每名額外附帶申請移居的家庭成員(18 歲或以上):AUD2,020
 • 每名額外附帶申請移居的家庭成員(18 歲以下):AUD1,015
 • 18 歲或以上附帶家庭成員英語水平低於「功能英語程度」:AUD4,885
「技術提名簽證」(190簽證)
 • 主要申請人:AUD4,045
 • 每名額外附帶申請移居的家庭成員(18 歲或以上):AUD2,025
 • 每名額外附帶申請移居的家庭成員(18 歲以下):AUD1,010
 • 18 歲或以上附帶家庭成員英語水平低於「功能英語程度」:AUD4,885