Home 網上熱話 【移民台灣攻略2019】香港人台灣移民攻略 詳細分析門檻及方法

【移民台灣攻略2019】香港人台灣移民攻略 詳細分析門檻及方法

4594

最近唔少人都打算移民離開香港,愈來愈多人都搵關於移民嘅資訊,希望可以搵到理想嘅家園。當中,台灣相信都係大熱,語言上都比較溝通到,而台灣離香港相對近,又冇時差之餘,租金物價都比香港低。

呢家移民到台灣嘅方法有4種,主要為投資移民、創業移民、技術移民及升學移民。

投資移民:

1.   投資600萬新台幣(約149萬港元)並在當地經營生意一年

2.   連續在台灣住滿一年,期間不能離開超過30日;或

3.   連續在台灣兩年內,每年在台灣居住滿270日

創業移民:

具備高中以上學歷;及符合以下其中一個條件:

1.  獲得台灣或海外創業投資、事業投資,或於台灣政府認可之國際募資平台籌得超過200萬元新台幣(約50萬港元)以上

2.  獲准加入政府認可的國際創新產業園區或育成機構

3.  取得台灣或海外專利權,或具認可的專業技能

4.  參加台灣或海外具代表性之創業、設計比賽得獎者,或通過政府鼓勵外國創業家來台專案計畫的申請

5.  獲台灣政府批核創新項目的補助金額達300萬元新台幣(約75萬港元)以上

6.  地方政府批核創新項目的補助金額達100萬元新台幣(約25萬港元)以上

7.  設立符合「具創新能力之新創事業認定原則」的事業,擔任該事業負責人,並投資100萬元新台幣(約25萬港元)以上

8.  申請事業或其負責人曾於台灣或海外具重要影展入圍或獲獎

9.  經政府認可機構認定或推薦具創新能力

技術移民:

申請人必需具有專業領域能力,並於香港取得相關執業證書。另外於指定領域如學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光領域有特殊成就,便可申請。

升學移民:

申請人於當地升學畢業後,台灣政府會依照「評點配額制」,以其學歷、中文及外語能力、外國生活經驗等8個項目計分,從而審批申請人的工作資格,達70分且並有月薪38,000元新台幣(約9,500港元)或以上者,即可獲准留台工作。另外,申請人必需居留台灣至少5年,每年在台居住183日或以上,而在第5年的月薪需有約42,000元新台幣(約10,500港元),才可申請定居。

來源:中華民國內政部移民署